Menu

Aannamebeleid

Aannamebeleid (nieuwe) vrijwilligers

Aanleiding voor het aanname beleid zijn de acties die de vereniging in gang heeft gezet om een zogenaamd ‘veilig sportklimaat’ te creëren voor haar leden en in het bijzonder jeugdleden.
Onderstaande uitgangspunten voor het aannemen van vrijwilligers zijn er op gericht om ongewenst gedrag binnen de vereniging te voorkomen.

Verklaring omtrent gedrag en gedragscode

Alle (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers en coaches van jeugdleden, moeten:
• een passende Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en
• de Gedragscode van de vereniging doorgenomen hebben.

Kritische selectie

Niet iedereen die zich voor een vrijwilligerstaak beschikbaar stelt is geschikt voor de taak. In bepaalde gevallen is het beter om een vrijwilliger voor een bepaalde functie te weigeren.

Referenties

Potentiele vrijwilligers van buiten de vereniging kunnen om referenties worden gevraagd.
Deze referenties worden nagetrokken.

Persoonlijke benadering

Met potentiele vrijwilligers wordt in beginsel een gesprek aangegaan.

Indien de vrijwilliger in zijn functie in aanraking komt met jeugdleden wordt in het gesprek extra aandacht besteed aan het risico op grensoverschrijdend gedrag. Indien de potentiele vrijwilliger minder geschikt wordt geacht voor het begeleiden van minderjarige wordt dit ook medegedeeld aan de potentiele vrijwilliger.

Concrete afspraken maken

Met de potentiele vrijwilliger worden concrete afspraken gemaakt over de werkzaamheden, beschikbaarheid en andere praktische zaken.

Evaluatie

Met vrijwilligers wordt hun inzet periodiek geëvalueerd. Indien de vrijwilliger in zijn functie in aanraking komt met jeugdleden wordt tijdens de evaluatie expliciet aandacht besteed aan de gedragscode/ - regels en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
Ook wordt geïnventariseerd welke (bij)scholingsbehoefte er is bij de vrijwilliger.