Menu

Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Voor Volamie is dit dus een persoon waarbij je terecht kunt voor vragen of een luisterend oor en advies over eventuele vervolgstappen. VCP’ers fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP’er is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om verdere hulp te krijgen.
Naast de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging zijn er vanuit het NOC*NSF ook vertrouwenspersonen die benadert kunnen worden. Dit zijn personen die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.
De VCP’ers dragen zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging. De aanstelling van de vertrouwenspersonen is een aanvulling op de gedragsregels die wij binnen de vereniging hanteren en die op onze site te vinden zijn.

Taken en bevoegdhede

1 .Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst is;

2. Het in behandeling nemen van problemen van leden van Volleybalvereniging Volamie met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan: het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken en doorverwijzen voor eventuele vervolgstappen. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene;

3. Meldplicht naar de contactpersoon binnen het bestuur, al dan niet anoniem;

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Volleybalvereniging Volamie ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenscontactpersoon is verantwoording schuldig aan de contactpersoon binnen het bestuur. De contactpersoon binnen het bestuur is de secretaris.

5. Naamsbekendheid krijgen binnen de vereniging;

6. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit besproken met het bestuur;

7. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren over al dan niet overschrijden van grenzen;

8. Eventueel doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen en adviseurs van de NOC*NSF.

Vertrouwelijkheid

1. De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op hen doen of tot wie zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenscontactpersoon vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die verstrekt wordt binnen het gesprek;

2. De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat de documentatie en archivering geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenspersoon voor zichzelf maakt;

3. Een vertrouwenscontactpersoon is verplicht een melding te maken bij het bestuur, al dan niet anoniem, in overeenstemming met de betrokkene. Binnen het bestuur zijn vertrouwenskwesties momenteel belegt bij de secretaris;

4. Wanneer het gaat om een strafbaar feit is de vertrouwenscontactpersoon verplicht hier een melding van te maken;

5. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zullen de vertrouwenscontactpersonen hun redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken

a. De vertrouwenscontactpersoon brengt de betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit werkelijk te doen;

b. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of instantie.

Verwijzing

Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals gehanteerd door het NOC*NFS meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenscontactpersoon dit met de betrokkene bespreken en hem/haar doorverwijzen.

Daarnaast kan in het geval van beschuldiging van strafbare zaken het noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer contact op te nemen met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.
Het is ook mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon met de betrokkene een gesprek voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF?

Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.